Voorwaarden

Uniforme Voorwaarden Horeca

De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) zijn de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven zoals hotels, restaurants, cafes en aanverwante bedrijven, horecadiensten verlenen en horecaovereenkomsten sluiten. Voor meer informatie over de UVH gaat u naar khn.nl/uvh-nl.

Algemene inkoopvoorwaarden Van der Valk

Voor de algemene inkoopvoorwaarden gaat u naar valkverrast.nl/inkoopvoorwaarden

Huishoudelijk reglement (huisregels) | voor uw en onze veiligheid
Het onderstaand reglement bevat de belangrijkste huisregels die binnen Van der Valk Hotel Cuijk – Nijmegen (hierna: Hotel Cuijk) gelden. Dit huishoudelijk reglement heeft als doel om de veiligheid van alle gasten en medewerkers van Hotel Cuijk te waarborgen. Hotel Cuijk verzoekt u om deze regels te respecteren en te accepteren.
Algemene regels

 1. In verband met uw en onze veiligheid verzoekt Hotel Cuijk u vriendelijk doch nadrukkelijk om alle aanwijzingen van de medewerkers direct op te volgen.
 2. Inchecken kan vanaf 18 jaar. In ieder reisgezelschap dient ten minste één persoon 18 jaar of ouder te zijn. Degene die boekt voor een ander is aansprakelijk voor alle anderen die hij of zij aanmeldt.
 3. Bij het inchecken dient er een geldig legitimatiebewijs te worden getoond (geen kopie).
 4. Hotel Cuijk dient zich te houden aan de vereisten van de Drank- en Horecawetgeving. Alcoholhoudende drank wordt om die reden niet verstrekt aan bezoekers jonger dan 18 jaar. Bij twijfel over de leeftijd van een bezoeker zullen de medewerkers van Hotel Cuijk de betreffende bezoeker verzoeken om een legitimatiebewijs te tonen.
 5. Bij het vermoeden van dronkenschap wordt er binnen Hotel Cuijk geen alcohol geschonken aan de betreffende bezoeker.
 6. Voor uw en onze veiligheid hangen er (conform de privacywetgeving) op diverse plaatsen binnen het hotel camera’s. Eenieder die zich binnen Hotel Cuijk bevindt, stemt in met het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan de autoriteiten.
 7. De directie, de eigenaar van deze locatie en/of personen die voor Hotel Cuijk werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.
 8. Hotel Cuijk respecteert de privacy van alle bezoekers. Indien er echter sprake is van een gewichtige reden (bijvoorbeeld: het niet naleven van het huishoudelijk reglement) is de bedrijfsleiding van Hotel Cuijk bevoegd om een kamer zonder toestemming te betreden.
 9. Gevonden voorwerpen dienen te worden ingeleverd bij de receptie.
 10. Hotel Cuijk is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van de bezittingen van de bezoekers. Om ongewenste situaties te voorkomen, stelt Hotel Cuijk op elke kamer een kluis beschikbaar waar waardevolle spullen bewaard kunnen worden.
 11. In het geval u iets heeft achtergelaten op de kamer helpt Hotel Cuijk, voor zover mogelijk, u bij het zoeken van het verloren of vergeten voorwerp. Hotel Cuijk is echter niet aansprakelijk te stellen voor het verlies van uw verloren en vergeten voorwerpen. Hotel Cuijk geeft geen enkele garantie dat uw voorwerpen, ook indien er reeds is gemeld dat deze zijn gevonden, daadwerkelijk bij u afgeleverd kunnen worden.

  Verbodsbepalingen
 12. 12. Het toebrengen van schade aan en het ontvreemden van hotelinrichting of kamerinventaris is verboden en wordt in rekening gebracht bij de veroorzaker/hoofdelijk aansprakelijke persoon.
 13. Het is verboden om binnen Hotel Cuijk verdovende middelen te gebruiken, verhandelen of bij zich te hebben. o Het nuttigen van alcohol is uitgezonderd.
 14. Het is verboden om binnen Hotel Cuijk lachgas en of (slagroom)patronen te gebruiken, te verhandelen of bij zich te hebben.
 15. Het is verboden om binnen Hotel Cuijk wapens voorhanden te hebben en/of bij zich te dragen.
 16. Het is verboden om binnen Hotel Cuijk overlast te veroorzaken voor een ander, middels o.a. harde muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van welke aard dan ook.
 17. Het is verboden om binnen Hotel Cuijk gasten op kamers te ontvangen ten behoeve van commerciële seksuele activiteiten.
 18. Roken binnen het gebouw is verboden. In het geval dat roken in het gebouw wordt geconstateerd, worden reinigingskosten ter hoogte van €150,- in rekening gebracht. Indien het brandalarm afgaat door roken op de kamer, zullen de voorrijkosten van de brandweer in rekening worden gebracht.
  Veiligheid
 19. Meld brand bij de receptie en/of sla de dichtstbijzijnde brandmelder in.
 20. Verlaat bij een algemeen brandalarm direct het pand.
 21. Gebruik bij brand in geen geval de liften.

Hotel Cuijk hanteert een zero tolerance beleid. Bij het niet naleven van het huishoudelijk reglement hoeft er geen waarschuwing gegeven te worden. U kunt per direct worden verzocht om het hotel te verlaten. Er zal geen geld retour worden gegeven en een eventueel betaalde borg zal worden ingehouden.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie van Hotel Cuijk.